Przejdź do treści
Strona główna » Reklamacje

Reklamacje

…………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………..
(imię i nazwisko konsumenta)

……………………………………….
(adres konsumenta)

……………………………………….
(dane kontaktowe konsumenta)

………………………………………..
(nazwa firmy)

……………………………………….
(adres firmy)

Reklamacja towaru na podstawie rękojmi 

W sprawie zamówienia o numerze:………………………………………

Niniejszym zawiadamiam o wadliwości towaru zakupionego przeze mnie w dniu……………

Wada towaru polega na……………………………………………………………………………… Wadę zauważyłem/łam w dniu ………………………..

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  1. wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  2. obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł.
  3. odstępuję od umowy

Zwrotu należy dokonać na konto ……………………………………………………

(wypełnić w razie zwrotu/obniżenia kosztów)

Z poważaniem

……………………….
(podpis)